thanhlinh.fr

Accueil Thánh Linh Pháp
Tĩnh Tâm Khóa Thánh Linh Imprimer Envoyer
  
Dimanche, 15 Novembre 2009 14:15


>>>Suivre la Messe du Dimanche 25  en direct de Champigny sur Marne<<<<

Messe de clôture rencontre Renouveau Charismatique Catholique Vietnamien Champigny 2017
THÈME : "Le Christ est notre paix"
Animée par les prêtres
Joseph NGUYEN ………………… Toulon France.
Joseph NGUYEN ………………… Paris France.
Paul Maire Chango ………………. Jérusalem.
Jacques Cramet ………………...... Créteil France.
Irénée Passy ………………………. Créteil France.
Joseph Bosco ……………………… Florida USA.

 

 

 

 

 

 

 

=>  En Français

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

Khóa Canh Tân Đặc Sủng tại Strasbourg Pháp Quốc

Từ 4/8/2017 đến 6/8/2017

Được hướng dẫn bởi Lm. JB.ĐINH-THANH-SƠN đến từ CANADA

 


Mục Đích:

- Để cảm nghiệm Lòng Thương xót Chuá trong cuộc sống hàng ngày

- Để sống hiệp nhất và làm chứng cho CHÚA dưới sự tác động của CHÚA THÁNH THẦN

- Để CHÚA thánh hóa và chữa lành tâm hồn và thể xác của chúng ta trong tình yêu và phó thác

 

Địa Điểm:

Trụ sở Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang

3 Chemin du Doernelbruck

67000 Strasbourg

Thời Gian :

Từ 4/8/2017 đến6 /8/2017

Thứ sáu 4/8 từ 15h. đến 19h.

Thứ bẩy 5/8 từ 09h. đến 19h.

Chúa nhật 6/8 từ 09h. đến 15h.

 

Liên lạc :


(ăn-ngủ-đưa đón-ghi danh )

Nina đt.03 88 98 51 39 (port.06 52 08 36 07 ) email:( Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. )

A/c Vinh(Paris)đt.01 60 28 52 18 (port.06 78 24 34 68)

 

 

Lệ phí:


Ủng hộ tùy lòng hảo tâm

"Xin Thiên Chúa ban thêm ơn lành xuống cho những ai rộng lòng , để khóa được tiếp tục vào những năm kế tiếp

 

 

 

  

JavaScript est désactivé!
Pour afficher ce contenu, vous devez utiliser un navigateur compatible avec JavaScript.

 


Anh em chớ làm phiền lòng Thánh Thần của Thiên Chúa, vì chính Người là dấu ấn ghi trên anh em, để chờ ngày cứu chuộc. Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn, hay la lối thoá mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác. Trái lại, phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Ki-tô (Ep 4,30-32).

 

 

 


7 tuần tĩnh tâm dọn tâm hồn đón nhận

sự tràn ngập quyền năng Chúa Thánh Thần

Thứ tự mỗi ngày áp dụng cho cá nhân hay cho một nhóm

(bắt đầu từ lễ Phục sinh và kết thúc vào ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta sẽ thấy hiệu quả tuyệt vời của cách thức dọn lòng mừng lễ CTT này trong đời sống đức tin của chúng ta. Lm Giuse Nguyễn Ngọc Dũng )

1 /Ca ngợi

2/ Kinh Magnificat

3/ Kinh Lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến

4/ Suy niệm Lời Chúa (theo chỉ định mỗi ngày)

5/ Cầu nguyện :

 

* lần hạt kính Chúa Thánh Thần (xin CTT xuống trên chúng ta)

* lần hạt mân côi kính Đức Trinh Nữ Maria (xin Mẹ giúp mở lòng chúng ta ra đón nhận CTT như Mẹ đã giúp các tông đồ xưa cần nguyện dọn lòng nơi phòng tiệc ly suốt 50 ngày từ khi CGS sống lại cho tới khi CTT hiện xuống)

Tuần thứ 1 : Suy niệm về chủ đề : Đức Giêsu vẫn đang sống

Ngày thứ 1 : đọc và suy niệm Mc 16,1-8.

Ngày thứ 2 : đọc và suy niệm Ga 20,11-18.

Ngày thứ 3 : đọc và suy niệm Lc 24,13-35.

Ngày thứ 4 : đọc và suy niệm Lc 24,36-43.

Ngày thứ 5 : đọc và suy niệm Ga 20,24-29.

Ngày thứ 6 : đọc và suy niệm Ga 21,1-14.

Ngày thứ 7 : đọc và suy niệm 1 Cr 15,1-8.

Tuần thứ 2 : Suy niệm về chủ đề : Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế

Ngày thứ 1 : đọc và suy niệm Xh 14,5-30.

Ngày thứ 2 : đọc và suy niệm Is 52,13-53,12.

Ngày thứ 3 : đọc và suy niệm Lc 19,41-44.

Ngày thứ 4 : đọc và suy niệm Cv 16,19-34.

Ngày thứ 5 : đọc và suy niệm Dt 11,8-19.

Ngày thứ 6 : đọc và suy niệm Mt 14,22-33.

Ngày thứ 7 : đọc và suy niệm Ga 11,17-44.

Tuần thứ 3 : Suy niệm về chủ đề : Đức Giêsu đổi lòng chúng ta, chữa lành và cải hóa.

Ngày thứ 1 : đọc và suy niệm Is 43,1-4.

Ngày thứ 2 : đọc và suy niệm Ga 13,1-11.

Ngày thứ 3 : đọc và suy niệm Dc 2,8-17.

Ngày thứ 4 : đọc và suy niệm St 35,1-14.

Ngày thứ 5 : đọc và suy niệm 1 V 18,20-40.

Ngày thứ 6 : đọc và suy niệm 2 V 5.

Ngày thứ 7 : đọc và suy niệm Mc 2,1-12.

Tuần thứ 4 : Suy niệm về chủ đề : Cử hành lòng thương xót của Thiên Chúa : Đức Giêsu tha thứ và chữa lành.

Ngày thứ 1 : đọc và suy niệm Tv 136.

Ngày thứ 2 : đọc và suy niệm Tv 103.

Ngày thứ 3 : đọc và suy niệm Lc 1,46-55.

Ngày thứ 4 : đọc và suy niệm Ds 9,15-23.

Ngày thứ 5 : đọc và suy niệm 1 Sm 1,1-13.

Ngày thứ 6 : đọc và suy niệm Is 11,1-9.

Ngày thứ 7 : đọc và suy niệm Ed 36,23-30.

Tuần thứ 5 : Suy niệm về chủ đề : Chuẩn bị đón nhận sự tràn ngập quyền năng của Thánh Thần.

Ngày thứ 1 : đọc và suy niệm Ed 37,1-14.

Ngày thứ 2 : đọc và suy niệm Lc 3,15-16.

Ngày thứ 3 : đọc và suy niệm Lc 1,26-38.

Ngày thứ 4 : đọc và suy niệm Mt 3,16-17.

Ngày thứ 5 : đọc và suy niệm Ga 3,1-8.

Ngày thứ 6 : đọc và suy niệm Ga 7,37-39.

Ngày thứ 7 : đọc và suy niệm Lc 11,9-13.

Tuần thứ 6 : Suy niệm về chủ đề : Chờ mong Thánh Thần đến nơi nhà Tiệc Ly

Ngày thứ 1 : đọc và suy niệm Cv 1,4-8.

Ngày thứ 2 : đọc và suy niệm Ga 14,16-27.

Ngày thứ 3 : đọc và suy niệm 1 Cr 12,27-13,13.

Ngày thứ 4 : đọc và suy niệm Ga 20,19-23.

Ngày thứ 5 : đọc và suy niệm Cv 2,1-13.

Ngày thứ 6 : đọc và suy niệm Cv 10,44-46.

Ngày thứ 7 : đọc và suy niệm Rm 8,26-27.

Tuần thứ 7 : Suy niệm về chủ đề : Xin được tràn ngập quyền năng Thánh Thần

Ngày thứ 1 : đọc và suy niệm Tv 138.

Ngày thứ 2 : đọc và suy niệm Cv 2,41-47.

Ngày thứ 3 : đọc và suy niệm Cv 8,1-8.

Ngày thứ 4 : đọc và suy niệm Cv 8,26-40.

Ngày thứ 5 : đọc và suy niệm Cv 6,1-7.

Ngày thứ 6 : đọc và suy niệm Cv 11,19-30.

Ngày thứ 7 : đọc và suy niệm Lc 17,11-19.

Tuần thứ 8 : Ngày thứ 50 : Lễ kính trọng thể Chúa Thánh Thần hiện xuống.

Suy niệm các bài đọc trong ngày lễ kính Chúa Thánh Thần hiện xuống

Ngày lễ vọng : St 11,1-9 ; Tv 103 ; Rm 8,22-27 ; Ga 7,37-39

Ngày lễ chính : Cv 2,1-11 ; Tv 103 ; 1 Cr 12,3b-7.12-13 ; Ga 20,19-23.

- - - - - - - - - - - - - -$$$ - - - - - -- - - - -

Lời Kinh Magnificat (Lc 1:46-55)

Linh hồn tôi ngợi khen Chúa,
và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi,

vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa.

 

Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen rằng tôi có phước,

vì Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại

và Danh Ngài là thánh.

Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia

dành cho những người kính sợ Chúa.

Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực,

dẹp tan những ai thần trí kiêu căng.

Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng

và nâng cao những người phận nhỏ.

Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước,

và để người giàu có trở về tay không.

Chúa đã săn sóc Israel tôi tớ Chúa,

bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài.

Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi,

cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời". Amen.

KINH LẠY CHÚA THÁNH THẦN, XIN NGỰ ĐẾN


Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến,
và từ trời xin toả ánh quang minh của Ngài trên chúng con!
Lạy Cha của kẻ cơ bần, xin Ngài ngự đến;
Đấng ban ân huệ, Đấng soi sáng tâm hồn, xin Ngài ngự đến!

Lạy Đấng an ủi tuyệt vời,
là khách trọ hiền lương của mọi tâm hồn,
là Đấng uỷ lạo dịu dàng khôn sánh.

Chúa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than,
là niềm an ủi trong lúc lệ rơi.

Ôi, sự sáng chứa chan hồng phúc,
xin chiếu soi tràn ngập tâm hồn tín hữu của Ngài.
Nếu không có Chúa trợ phù,
trong con người còn chi thanh khiết, không còn chi vô tội.

Xin Chúa rửa sạch điều nhơ bẩn, tưới gội chỗ khô khan,
và chữa cho lành những nơi thương tích.
Xin uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng,
chỉnh đốn lại chỗ trật đường.

Xin Chúa ban cho các tín hữu,

là những người tin cậy Chúa, được ơn bảy nguồn.
Xin ban cho họ được huân nghiệp nhân đức,
được hạnh phúc cứu độ, và được hoan hỉ đời đời. Amen.

Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần.
Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

Hát: Veni Sante Spiritus (3 lần)

- - - - - - - - - - - - - -$$$ - - - - - -- - - - -

LẦN HẠT KÍNH CHÚA THÁNH THẦN

Nếu bạn chưa có tràng hạt kính Chúa Thánh Thần thì tạm thời lần tay

xem hình mẫu chuỗi CTT dưới đây  hay là dowload

1. Hát hoặc đọc một kinh Chúa Thánh Thần (ở chỗ Thánh giá hay phù hiệu Chúa Thánh Thần).

Cầu xin Chúa Thánh Thần

1) Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường.

2) Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người ban cho trí hồn con. Ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý. Xa điều gian dối luôn trung thành.

3) Cầu xin Chúa Thánh Thần, nguồn thiêng ân ái từ nhân. Hun đốt tim con tình yêu lai láng, cho lòng thao thức bên Chúa luôn.

ÐK: Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.

2. Kinh Lạy Cha (hạt thứ nhất)

3. Ba hạt còn lại thì đọc thứ tự như sau để cầu xin Đức Trinh Nữ Maria Chí Thánh giúp nhận được các ơn Chúa Thánh Thần :

A. X.: Lạy Đức Trinh Nữ Maria rất tinh tuyền, khi Mẹ được thụ thai vô nhiễm, Chúa Thánh Thần đã chọn Mẹ làm Nhà tạm cho Chúa ngự trị, xin cầu bàu cùng Chúa cho chúng con!

Đ.: Và xin làm cho Thánh Thần Thiên Chúa mau đến canh tân bộ mặt trái đất!

Kính mừng Maria…

B. X.: Lạy Đức Trinh Nữ Maria rất tinh tuyền, khi Ngôi Hai xuống thế làm người, nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, Mẹ đã trở nên Thân mẫu của Thiên Chúa, xin cầu bàu cùng Chúa cho chúng con!

Đ.: Và xin làm cho Thánh Thần Thiên Chúa mau đến canh tân bộ mặt trái đất!

Kính mừng Maria…

C. X.: Lạy Đức Trinh Nữ Maria rất tinh tuyền, khi Mẹ cầu nguyện với các Tông đồ trong phòng Tiệc ly, Mẹ đã được đầy tràn Chúa Thánh Thần, xin cầu bàu cùng Chúa cho chúng con!

Đ.: Và xin làm cho Thánh Thần Thiên Chúa mau đến canh tân bộ mặt trái đất!

Kính mừng Maria…

4. Hát: Lạy Chúa, xin ban xuống trên chúng con, Thần Trí tác tạo của Chúa, Người đổi mới tâm can, đổi mới muôn lòng.

- Người sẽ ban cho chúng con nhớ lại lời hằng sống Chúa truyền ban.

- Người sẽ ghi trong trái tim chính lề luật tình mến Chúa truyền ban.

- Người đốt lên trong trái tim ánh lửa hồng bừng cháy của niềm tin.

- Nguyện Chúa ban cho chúng con chính Thần lực dìu dắt giữa trần gian.

- Và đến mai sau cánh chung sẽ được về hưởng kiến Chúa toàn năng.

Hoặc đọc: Lạy Chúa, xin sai Thánh Linh, để Ngài tác tạo mọi sự và canh tân bộ mặt trái đất.

5. Lần hạt kính Chúa Thánh Thần

Thứ nhất thì gẫm

- Đức Chúa Giêsu nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ Maria bởi phép Đức Chúa Thánh Thần (Lc 1, 30-35)

- Ta hãy xin cho được lòng KÍNH SỢ Chúa.

(ở mỗi hạt nhỏ, đọc Xướng-Đáp sau đây)

X.: Lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa.

Đ.: Và xin đốt lên ngọn Lửa Tình yêu Chúa trong lòng mọi người.

Sau cùng, lần 2 hạt rời thì hát hoặc đọc những lời sau đây:

Hát hoặc đọc : Lạy Chúa xin ban xuống trên chúng con Thần Trí tác tạo của Chúa

 

Đọc : Lạy Cha, Cha đã giáo hóa tâm hồn các tín hữu Cha bằng ánh sáng của Chúa Thánh Thần, nhờ cũng một Thần Khí ấy, xin ban cho chúng con được nếm cảm điều thiện hảo, và luôn tận hưởng những ơn an ủi thần linh của Người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Thứ hai thì gẫm

- Đức Chúa Giêsu được Chúa Thánh Thần tấn phong làm Đấng Thiên Sai trên sông Giođan (lc 3, 21-22).

- Ta hãy xin cho được lòng SỐT SẮNG mà thờ phượng kính mến Chúa.

Thứ ba thì gẫm

- Đức Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá để xóa tội trần gian và ban Chúa Thánh Thần (Ga 19, 28-30).

- Ta hãy xin cho được lòng HIỂU BIẾT Chúa luôn.

Thứ bốn thì gẫm

- Đức Chúa Giêsu ban Chúa Thánh Thần xuống cho các Tông đồ để tha tội muôn dân (Ga 20, 19-23).

- Ta hãy xin cho được lòng MẠNH MẼ mà chu toàn bổn phận làm con Chúa.

Thứ năm thì gẫm

- Đức Chúa Cha cùng Đức Chúa Giêsu ban tràn đầy Chúa Thánh Thần trong ngày Lễ Ngũ tuần, và cho Hội Thánh được tràn đầy sức mạnh mà bắt đầu đi rao giảng khắp thế gian (Cv 2, 1-13).

- Ta hãy xin cho được một lòng biết nghe lời Chúa BẢO BAN.

Thứ sáu thì gẫm

- Đức Chúa Thánh Thần lần đầu tiên ngự xuống trên khắp bàng dân thiên hạ (Cv 10, 34-48).

- Ta hãy xin cho được lòng trí THÔNG MINH.

Thứ bảy thì gẫm

- Đức Chúa Thánh Thần hướng dẫn Hội Thánh mọi thời bằng cách ban phát hồng ân và các đặc sủng của Người (Cv 15, 22-29; Gl 5, 22-23; 1 Cr 12, 12-14; Rm 8, 26-27).

- Ta hãy xin cho được lòng trí KHÔN NGOAN.

KINH TẬN HIẾN CHO CHÚA THÁNH THẦN

Lạy Chúa Thánh Thần, là Thần Trí ánh sáng và tình yêu, con xin tận hiến cho Ngài, bây giờ và mãi mãi về sau, trí khôn con, tâm hồn con và ý chí con, toàn thể con người con.

* Ước gì trí khôn con luôn ngoan ngoãn nghe theo lời Ngài soi sáng, và nghe theo giáo huấn của Hội Thánh Công giáo thánh thiện, mà Ngài là người chỉ đạo không thể sai lầm;

* ước gì tâm hồn con luôn cháy lửa tình yêu Chúa và tha nhân;

* ước gì ý chí con luôn khuôn đúc theo Thánh ý Chúa;

và ước gì cả cuộc đời con là khuôn đúc trung thành bắt chước đời sống và nhân đức của Chúa Giêsu Kitô, là Đấng Cứu Chuộc chúng con, xin dâng lên Người, cùng với Chúa Cha và Chúa, ôi lạy Chúa Thánh Thần, danh dự và vinh quang, đến muôn đời muôn kiếp. Amen.

Xin ngự đến trong lòng chúng con, lạy

* Thánh Thần ban ơn kính sợ Chúa,

* Thánh Thần ban ơn sốt sắng,

* Thánh thần ban ơn hiểu biết,

* Thánh Thần ban ơn mạnh mẽ,

* Thánh Thần ban ơn bảo ban,

* Thánh Thần ban ơn thông minh,

* Thánh Thần ban ơn khôn ngoan,

xin thương ban cho chúng con được đầy dẫy mọi hồng ân của Ngài. Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Amen.

 

 

 


 

Câu trả lời về phong trào Thánh Linh do Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, Chủ tịch Ủy Ban Kinh Thánh trong dịp chia sẽ về chủ đề Giới thiệu Tông huấn Lời Chúa - Verbum Domini.

=>   Xin Mời Quý Vị Xem Những Tài Liệu Của GIÁO HỘI Về CANH TÂN ĐẠC SỦNG 

>>VÀI NÉT VỀ CANH TÂN ĐẶC SỦNG CÔNG GIÁO

 

>>Spécificités du Renouveau Charismatique Catholique

THẨM ĐỊNH VIỆC NÓI/CẦU NGUYỆN BẰNG TIẾNG LẠ TRONG PHONG TRÀO CANH TÂN THÁNH LINH

 

--
Ne contristez pas l'Esprit Saint de Dieu, qui vous a marqué de son sceau pour le jour de la rédemption. Aigreur, emportement, colère, clameurs, outrages, tout cela doit être extirpé de chez vous, avec la malice sous toutes ses formes. Montrez-vous au contraire bons et compatissants les uns pour les autres, vous pardonnant mutuellement, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. (Ep 4,30-32)

Le fruit de l'Esprit est : charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi... (Ga 5,22-23)

 

 


phải installer Acobat reader nếu không xem được

St Jean 16
Cependant JE vous dis la vérité: il vous est avantageux que JE m'en aille, car si JE ne m'en vais pas, LE CONSOLATEUR ne viendra pas vers vous; mais, si JE m'en vais, JE vous l'enverrai.

Quand LE CONSOLATEUR SERA VENU, L'ESPRIT DE VERITE, il vous conduira dans toute la vérité; car IL ne parlera pas de LUI-même, mais IL dira tout ce qu'IL aura entendu, et ILvous annoncera les choses à venir.

-----------------------------

Livre des Actes des Apôtres 19,1-8.

 

 

Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul traversait le haut pays ; il arriva à Éphèse, où il trouva quelques disciples. Il leur demanda : « Quand vous êtes devenus croyants, avez-vous reçu le Saint-Esprit ? » Ils lui répondirent : « Nous n'avons même pas appris qu'il y a le Saint-Esprit. » Paul reprit : « Quel baptême avez-vous donc reçu ? » Ils répondirent : « Celui de Jean Baptiste. » Alors Paul leur expliqua : « Jean donnait un baptême de conversion ; et il disait au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Après ces explications, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et quand Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils se mirent à dire des paroles mystérieuses et à parler comme des prophètes. Ils étaient une douzaine d'hommes au total. Ensuite, Paul se rendit à la synagogue ; et là, pendant trois mois, dans ses entretiens, il s'efforçait de convaincre en parlant avec assurance du royaume de Dieu.

-----------------------------

LES CHARISMES

L’imposition des mains

Des gens s’évanouissent lors de l’imposition des mains. Quels sont les mérites de l’imposition des mains? Pourquoi des personnes s’évanouissent-elles alors que d’autres ne sont pas affectées? Ne peut-on comparer celà à de l’hypnotisme qui doit être rejeté?

La Bible nous parle de l’imposition des mains (He 6, 2). Ce geste, posé dans la foi et accompli comme une prière, sert de bénédiction (Dt 34, 9).

L’imposition des mains est aussi un geste de réconfort et une action de guérison. Nous voyons le Seigneur Jésus imposer les mains pour guérir les malades. Les Apôtres font de même (Mt 8, 3. 15; 9, 18; 19, 13; Lc 4, 40; Ac 28, 8; etc.).

Ils utilisent l’imposition des mains pour transmettre le ministère apostolique aux futurs pasteurs, aux diacres aussi (Ac 6, 6). De même fait-on usage de l’imposition des mains pour l’envoi en mission (Ac 13, 3), pour obtenir l’effusion de l’Esprit Saint (Ac 8, 17; 19, 6). Je ne fais que citer quelques passages bibliques.

Aujourd’hui, l’évêque impose les mains aux ordinands, aux futurs prêtres et diacres. Le prêtre impose les mains pour bénir, que ce soit pendant l’Eucharistie, au moment du baptême, en d’autres circonstances.

Au cours des réunions de prière charismatique, le rite de l’imposition des mains est souvent utilisé comme une prière, selon la pratique de l’Écriture Sainte et la Tradition de l’Église, soit pour bénir, soit pour guérir, soit pour susciter l’effusion de l’Esprit.

Il arrive que certaines personnes éprouvent alors le repos dans l’Esprit. S’il est authentique, ce repos dans l’Esprit procure une paix profonde, un amour plus grand pour le Seigneur, parfois même la guérison, sinon physique, du moins spirituelle. Ce n’est pas là de l’hypnotisme, du moins pas au cours d’une véritable réunion de prière. En certains cas, il est évident que certaines gens sont plus sensibles, sinon plus fragiles.

D’autres se font imposer les mains sans tomber à la renverse et sans goûter au repos dans l’Esprit. Que ces personnes n’éprouvent aucune réaction physique visible ne signifie pas qu’elles ne reçoivent pas l’aide de l’Esprit Saint. Le Seigneur agit comme bon lui semble. La réaction physique peut parfois tromper sur la profondeur de la rencontre avec le Seigneur. Ce qui compte pour Dieu, c’est l’ouverture à la grâce, c’est la docilité à son action.

 

 

Le repos dans l'Esprit: est-ce bien sérieux?

---------------------

 

St Marc 3, 28-30
« Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, et les blasphèmes qu'ils auront proférés ;
Mais quiconque blasphémera contre le SAINT ESPRIT n'obtiendra jamais de pardon : il est coupable d'un péché éternel. JESUS parla ainsi parce qu'ils disaient : Il est possédé d'un esprit impur. »

"Quiconque parlera contre le Fils de l’homme, il lui sera pardonné; mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir." (Mat. 12:32)


Xin đề nghị : Mổi tháng làm 2 NEUVAINE Thánh Thần chia  ra như sau :

Và c tiếp tc  duy tri mi tháng 2 NEUVAINE (1er Dimanche và 3ème Dimanche) ,  cho ti lúc m KHÓA Như vây bt c anh ch nào biết tin, và muốn hip ý cu nguyn thi cng có thể  làm Neuvaine chung vớí nhau.

Neuvaine Thánh Thần tiếng Pháp

Neuvaine Thánh Thần tiếng Việt


Jesus ne guérit pas tous

JESUS N’A PAS GUERI
TOUS LES MALADES

Disait le père Emilien Tardif : «Pourquoi Jésus, en son temps, n'a-t-il pas guéri tous les malades qu'il a rencontrés sur son chemin ? C'est là un mystère de son amour. Si Jésus ne guérit pas, c'est qu'il a sans doute un autre plan pour nous, plus merveilleux encore : unir notre souffrance physique à sa souffrance rédemptrice. Et dans ce cas, d'autres frères bénéficient des fruits de notre maladie, vécue dans la sérénité et dans la joie. Le corps, le Seigneur le guérit parfois pour la vie terrestre, mais l'âme, il la guérit pour la vie éternelle».

TEMOIGNER L’AMOUR DE DIEU
par le Père Emilien Tardif

Dès le début de sa vie publique Jésus demandait : «Allez et dites, racontez ce que vous avez vu et entendu », parce que le témoignage a une puissance extraordinaire pour faire connaître à nos frères l’amour de Dieu. Quand on est témoin on a une force de conviction qu’on ne peut pas avoir seulement dans l’argumentation ordinaire.Quand vous voyez un accident d’automobile par exemple, s’il y a un accident d’automobile et vous êtes là présent, et les policiers arrivent et on cherche quel est le responsable de l’accident, si vous étiez là présent, vous pouvez dire : «Je suis témoin parce que j’ai vu et je sais que la responsabilité est d’un tel ou d’un tel». Le témoin vient mettre de la lumière dans les ténèbres. Quand on ne sait pas trop d’où vient la responsabilité de cet accident, c’est le témoin qui vient mettre de la lumière. Et quand le Seigneur nous a dit : «Vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre», Il nous disait tout simplement que nous allions être ses témoins, les témoins qui mettent de la lumière dans les ténèbres, les témoins qui peuvent dire «Je l’ai vu et c’est vrai!».


LE CHANT EN LANGUE DERANGE LE DEMON

Le don de parler en langues inconnues s’appelle «glossolalie». C’est le don que les disciples ont reçu du Ressuscité réunis dans le cénacle le jour de la Pentecôte: «Et ils furent tous remplis du Saint Esprit, et se mirent à parler en d’autres langues, selon que l’Esprit leur donnait de s’exprimer» (Actes 2,4). L’apôtre Saint Paul parle à plusieurs reprises du don de parler en langues inconnues. Le charisme peut s’exprimer aussi à travers le chant (don du chant en langue) . Il s’agit d’un fruit de la présence tangible de l’Esprit Saint qui inspire la personne à parler ou à chanter dans des langues qu’elle ne connaît ni ne comprend. Cela n’est pas le fruit d’un apprentissage, mais d’une inspiration de l’Esprit Saint. Les paroles prononcées en langues inconnues peuvent contenir un message, une prophétie, une révélation, une prière d’intercession ou de délivrance compréhensible seulement par Dieu. Si dans l’assemblée charismatique où quelqu’un parle en langue, il y a une personne douée du charisme d’interprétation, elle peut en donner l’explication à l’assemblée. C’est une prière qui s’adresse à Dieu «avec des gémissements ineffables». Le Renouveau Charismatique a redécouvert ce don, longtemps oublié, qui est très usuel chez les membres de ses groupes. Le considérer comme inutile est une erreur. En effet il a aussi un pouvoir impressionnant de déranger le démon.

Je peux confirmer qu’il y a quelques années, lors d’un exorcisme du Père Bianco auquel j’ai assisté, j’ai commencé spontanément à chanter en langue à voix très basse, et un des bénévoles qui tenait le possédé, m’a averti que le chant en langue pouvait déclencher des réactions encore pires.

Dans une récente interview en espagnol sur You Tube, le Père Fortea, exorciste, explique son expérience du chant en langue dans la délivrance. Face aux critiques faites au Renouveau Charismatique pour certaines de ses caractéristiques un peu surprenantes (comme par ex. le chant en langues et le repos dans l’esprit), le père Fortea rappelle que ce mouvement est un don de l’Esprit Saint reconnu officiellement par l’Eglise.

Cela ne signifie pourtant pas que tous ses membres soient bons, mais que si l’on n’aime pas ce mouvement, il ne faut pourtant pas le critiquer, car c’est un don de Dieu pour les chrétiens (protestants et catholiques).

Le père Fortea précise que le don des langues – que certains considèrent parfois comme une extravagance - est une puissante manifestation de l’Esprit Saint qui dérange le démon. Il affirme que tout en étant un prêtre traditionaliste, il a reçu spontanément le don du chant en langue dès qu’il a participé à la première session charismatique à laquelle on l’avait invité, et quand il lui arrive de l’utiliser pendant les exorcismes, il ne comprend pas ce qu’il dit, mais il assure que le démon le comprend très bien et qu’il en est furieux. Il parle de "résultats impressionnants".

Le père Fortea explique: «J’ai parlé avec plusieurs personnes qui ont pratiqué du spiritisme : de la même façon qu’elles invoquent facilement le démon qui arrive et manifeste sa présence par des signes, l’Esprit Saint lui aussi arrive et manifeste sa présence par des signes concrets (comme le don des langues), dès qu’on le prie par des louanges, des prières, en lisant la Bible etc…».

«Nous qui sommes experts en exorcismes, nous avons constaté le fort désir du démon de se manifester dans le monde, et il le fait. L’Esprit Saint a un grand désir aussi de se manifester dans le monde. Pour cela réunissez-vous, chantez, lisez la Bible, priez l’Esprit Saint et Il vous donnera des signes merveilleux de sa présence».

CHƢƠNG TRÌNH TĨNH TÂM THÁNH LINH PARIS NGÀY 21-22-23 THÁNG 5, 2010
THỨ SÁU/FRIDAY
3:00PM – 3:30PM Ghi danh 3:30PM – 4:15PM Chào mừng, Đặt Mình Thánh và ca ngợi 4:30PM – 8:00PM Thánh Lễ/ Đề Tài 1: “Một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra”(Ga 19:34)/ Đàng Thánh Giá, Chữa Lành Qua Thánh Giá và Xưng Tội.
THỨ BẢY/SATURDAY
8:00AM – 8:30AM Điểm Tâm
8:30AM – 9:15AM Ca ngợi
9:15AM – 10:00AM Đề Tài 2: “Vì trước mắt Cha, con thật quý giá, vốn được Cha trân trọng và mến thương” (Is 43:4) 10:00AM – 10:45AM Cảm nghiệm tình Cha và chữa lành mối quan hệ 10:45AM – 11:00AM Giải Lao 11:00AM – 11:45AM Đề Tài 3: “Anh em sẽ nhận được sức mạnh của THÁNH THẦN khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất” (Tđcv 1:8) 12:00PM – 1:00PM Cơm trưa 1:00PM – 1:30PM Ca ngợi 1:30PM – 2:15PM Đề Tài 4: “Hãy nói với những linh hồn đang đau khổ tìm đến nương tựa vào trái tim khoan hồng của Ta, thì Ta sẽ ban cho họ tràn đầy bình an; “Không có một đau khổ tội lỗi nào có thể lớn hơn lòng khoan dung của Ta.” (Nhât Ký Lòng Thương Xót, số 1074, 1273) 2:30PM – 4:00PM Lòng Thƣơng Xót Chúa--Xin Ơn Tiếng Lạ 4:00PM – 4:45PM Đề Tài 5: “Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này?Tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta!”(Rm7:24-25). 4:45PM – 5:00PM Giải Lao 5:00PM – 8:00PM Thánh Lễ Lãnh Nhận Phép Rửa Trong Thánh Thần
CHÚA NHẬT
8:00AM – 8:30AM Điểm Tâm 8:30AM – 9:30AM Ca ngợi 9:45AM – 11:15AM Chia sẻ cảm nghiệm 11:30AM – 12:15PM Bài 6: “Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người” (Ga 19:25)--Đồng Hành Với Mẹ Đón Nhận Thập Giá Đời Mình. 12:30AM – 1:30PM Cơm Trưa 1:30PM – 2:00PM Ca Ngợi 2:00PM – 2:40PM Bài 7: Trận chiến thiêng liêng 3:00PM THÁNH LỄ BẾ MẠC
Mis à jour ( Samedi, 24 Juin 2017 05:52 )
 
Bannière